Visits 354076

Nemoć, nezainteresovanost, predrasude i/ili diskriminacija?

nemoc 01

 „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene  poplavama u Srbiji - Stambeno zbrinjavanje 16 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj  u poplavama u Lazarevcu”

Ovom informacijom želimo da upoznamo širu javnost o dešavanjima na projektu „Stambeno zbrinjavanje 16 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj  u poplavama u Lazarevcu“.

U maju 2015. godine u Beogradu, potpisan je Protokol o saradnji o zajedničkoj realizaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje 16 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj  u poplavama u Lazarevcu“. Potpisnici Protokola o saradnji su Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, Grad Beograd i Gradska opština Lazarevac. Potpisivanjem ovog Protokola, potpisnici su prihvatili međusobne obaveze na realizaciji projekta izgradnje 16 stambenih jedinica  imajući u vidu posebne uslove koji proizilaze iz elementarne nepogode – poplave tokom meseca maja 2014. godine, usled kojih je na teritoriji GO Lazarevac, Vlada Republike Srbije proglasila vanredno stanje.

Grad Beograd je zemljište u svojini Grada Beograda, na kome će biti izgrađene stambene jedinice, ustupio na korišćenje GO Lazarevac. Takođe, Grad Beograd je poveravajući ove poslove GO Lazarevac, pokrenuo i sproveo/sprovešće sve zakonom predviđene procedure radi konačnog dobijanja građevinske, a potom, po okončanju izvođenja radova, i upotrebne dozvole za stambene objekte. GO Lazarevac je izvršio infrastrukturno opremanje zemljišta, parcela.  

EHO je obezbedio finansijska sredstva potrebna za realizaciju programa stambenog zbrinjavanja 16 socijalno ugroženih porodica koje su izgubile smeštaj u poplavama u GO Lazarevac, a koje nemaju drugo moguće stambeno rešenje.

U Lazarevcu (na parceli 1444 i 1445/1 KO Lazarevac) je planirano da bude izgrađeno četiri prizemna objekta sa ukupno 16 stambenih jedinica. Stambene jednice će biti vlasništvo Grada Beograda/GO Lazarevac, dok će sa korisničkim porodicama biti sklopljen Ugovor o korišćenju stambene jedinice, na period od 20 godina.

U zavisnosti od broja članova porodice, korisničkim porodicama planirano je da budu dodeljene na korišćenje stambene jedinice bruto površine od 27m², 42m² i 58m². Korisničke porodice će biti u obavezi da plaćaju tekuće troškove i održavaju higijenu stambenih jedinica.

Vrednost projekta izgradnje 16 stambenih jedinica (smeštenih u četiri prizemna objekta) u Lazarevcu, iznosi 28.926.606,57 rsd.  

Nakon izdavanja lokacijskih uslova, građevinska dozvola je postala pravosnažna 22. jula, 2015. godine.  Tada su se stekli i svi zakonski uslovi za otvaranje gradilišta i početak izvođenja građevinskih radova. Nažalost, do današnjeg dana gradilište nije otvoreno. Zašto?   

U periodu jul - oktobar, 2015. godine EHO je organizovao (ili pokušao) otvaranje gradilišta. U sva tri pokušaja, izostalo je prisustvo investitora – Grad Beograd i GO Lazarevac.

Prvo otvaranje gradilišta (27.07.2015.) na parceli u MZ Gornji Grad u Lazarevcu, bilo je sprečeno od strane komšiluka – stanovnika/ca naselja u čijoj neposrednoj blizini se nalazi parcela, gde je planirano da bude izgrađeno četiri prizemna objekta sa ukupno 16 stambenih jedinica, za potrebe projekta, tj. stambeno zbrinjavanje 16 socijalno ugroženih porodica, koje su izgubile svoj privremeni smeštaj u poplavama.

Tokom prvog pokušaja saradnici EHO i radnici građevinske firme bili su izloženi vređanju i pretnjama, kao i fizičkim nasrtajima od strane komšiluka – stanovnika/ca naselja u čijoj neposrednoj blizini se nalazi parcela. Ceo događaj je prijavljen Policijskoj stanici u Lazarevcu. Procesuiranje je u toku.  

Drugo i treće otvaranje gradilišta (ili pokušaj), je organizovano 2. septembra i 22. oktobra. Kao i u prvom pokušaju niko od predstavnika investitora nije bio prisutan. Ova dva pokušaja su protekla u prisustvu policije, koja nije bila u mogućnosti da obezbedi bezbedan prostor za rad i spreči da komšiluk – stanovnici/e naselja u čijoj neposrednoj blizini se nalazi parcela, opstruiše početak građevinskih radova.         

EHO je, nakon tromesečnog rada sa predstavnicima investitora (Grad Beograd i GO Lazarevac), predstavnicima MZ Gornji Grad, predstavnicima komšiluka i predstavnicima korisničkih porodica, doneo odluku da šira javnost treba da bude upoznata sa dešavanjima na ovom projektu. Takođe, šira javnost treba da zna je EHO u potpunosti ispunio svoje uloge i odgovornosti, poštujući principe rada i kriterijume za sprovođenje humanitarnih projekata.     

Smatramo da postupanje investitora nije u skladu sa potpisanim trojnim Protokolom o saradnji. Smatramo da njihova nezainterosovanost, pasivnost  ili nespremnost da preuzmu uloge i odgovornosti u ovom procesu, značajno utiču na trenutno stanje u projektu i mogu dovesti do humanitarne katastrofe, kada će 100 osoba postati bekućnici.          

Takođe, komšiluk – stanovnici/e naselja u čijoj neposrednoj blizini se nalazi parcela, čine sve da spreče doseljavanje 12 romskih i 4 ne romske socijalno ugrožene porodice, koje su izgubile svoj privremeni smeštaj u poplavama.  

EHO će, zajedno sa korisničkim porodicama, nastaviti da vrši pritisak na sve relevantne učesnike u ovom procesu i neće dozvoliti da 16 socijalno ugroženih porodica ostane bez adekvatnog smeštaja.

EHO će nastojati da na demoktarski način uz punu participaciju i medijaciju reši nastalu situaciju.

Šta će uraditi drugi relevantni akteri?  

nemoc  

___________________________________________________________________________________________

Donatori projekta su švajcarska fondacija Swiss Solidarity, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation) i HEKS-EPER, Švajcarska (koji je i glavni nosilac projekta). EHO је, као lokalni partner HEKS-EPER, zadužen za realizaciju projekta.

 

U maju, 2014. godine, nakon katastrofalnih poplava, EHO je mobilisao svoj Krizni štab i u kratkom roku organizovao terenske posete poplavljenim područjima i ostvario prve kontakte sa predstavnicima lokalnih samouprava – gradova i opština, kao i porodicama, čiji su objekti oštećeni u poplavama. Terenski rad nam je omogućio da bolje sagledamo situaciju na terenu, poboljšamo koordinaciju i komunikaciju sa drugim akterima i da se kao organizacija opredelimo za oblasti u kojima možemo najviše da pomognemo lokalnim samoupravama i pojedincima/kama u procesu rehabilitacije nakon poplava.

Pored distribucija humanitarne pomoći u hrani, higijeni, isušivačima, nameštaju, beloj tehnici, stoci i stočnoj hrani, EHO je u saradnji sa švajcarskim partnerom, HEKS-EPER, pripremio projekat „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene  poplavama u Srbiji“. Ovaj projekta je počeo sa realizacijom 1. avgust 2014. godine i trajaće do 30. juna 2016. godine.

Projekat „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene  poplavama u Srbiji“

Projekat „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene  poplavama u Srbiji“ je zajednički odgovor dve partnerske organizacije - EHO (Ekumenska humanitarna organizacija), Novi Sad, Srbija i HEKS–EPER (Humanitarna služba protestantskih crkava u Švajcarskoj), Cirih, Švajcarska, koje uspešno sarađuju od 1993. godine.

Projekat se fokusira na rehabilitaciji poplavama pogođenih kuća, za socijalno ugrožene porodice.

Projekat pruža sledeću podršku, usluge i servise:
1) tehničku podršku za planiranje i realizaciju projekta rehabilitacije kuće;
2) građevinski materijal za korisničke porodice (primenom sistema vaučera za građ. materijal/gde je potrebno isporuku na kućnu adresu);
3) konsultacije, savetovanje, smernice i stručna podrška u izvođenju građevinskih radova.

Projekat se realizuje u četiri jedinice lokalne samouprave (JLS), u periodu, 1. avgust 2014 – 31. decembar 2015. godine:

1) Gradska opština Obrenovac
2) Gradsa opština Lazarevac
3) Grad Valjevo
4) Grad Šabac

Projektom „Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene poplavama u Srbiji“ obuhvaćeno je 367 socijalno ugroženih porodica u četiri JLS.

U zavisnosti od oštećenja kuće, tokom poplava, EHO je definisao četiri (4) kategorije pomoći:

1. Kategorija 1: Sušenje stambenog prostora i hitne i manje popravke u kući - vrata, prozor, podovi, zidovi, sanitarna oprema i dr. Budžet:  do 1'000 evra.
2. Kategorija 2:  Individualna rešenja za rehabilitaciju, popravke u  kući – popravka kanalizacije, WC, kupatilo, krov, plafon, podovi, instalacije i dr. Budžet: do 2'000 evra.
3. Kategorija 3: Individualna rešenja za rehabilitaciju, velike popravke u kući - rekonstrukcija dela kuće, popravka kanalizacije, WC, kupatilo, krov, plafon, podovi, instalacije i dr. Budžet: do 3'000 evra
4. Kategorija 4:  Individualna rešenja za izgradnju male kuće jezgra Investicija za izgradnju novih malih kuća jezgra, od polovnog građevinskog materijala: Budžet: do 4'700 evra.

Projektne aktivnosti u GO Lazarevac: EHO je nakon detaljne procene stanja oštećenja objekata nakon poplava i stepena socijalne ugroženosti porodica, transparentno odabrao korisničke porodice i napravio  Konačnu listu, sa ukupnim brojem od 103 korisničke porodice koje žive na teritoriji Gradske opštine Lazarevac – Medoševac, Stepojevac, Veliki Crljeni, Zeoke, Lukavica, Šopić, Dudovica, Čibutkovica, Šušnjar, Županjac i Trbušnica.

Od 4. maja 2015. EHO nije u mogućnosti da postojeću Konačnu listu korisničkih porodica, menja ili da je proširuje sa novim korisnicima.

U Lazarevcu je realizovano ili će biti realizovano 50 I kategorije, 33  II kategorije, 18 III kategorije i dve (2) IV kategorije.

Tokom realizacije projekta EHO primenjuje participativne metode rada (autorski model rada: „Dweller Driven Upgrading of Roma Settlements“ / „Obnova romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika“, Romski resursni centar, Ekumenska humanitarna organizacija, Srbija i HEKS-EPER, Švajcarska). Ovaj model rada podrazumeva sveobuhvatni pristup u rešavanju postojećih problema i participativne metode rada, koje podrazumevaju uključivanje svih zainteresovanih grupa/strana u proces odlučivanja. Najveći značaj u celom procesu imaju predstavnici romske nacionalne zajednice,  kao i predstavnici drugih socijalno ugroženih kategorija, koji svojim aktivnim učešćem doprinose održivosti celog procesa.

Procesom obnove kuća rukovode stanovnici/e naselja, koji/e poseduju profesionalno isksustvo. Stanovnici/e naselja su odgovorni/e za ceo proces obnove kuća i poboljšanje uslova stanovanja: stanovnici/e sami/e izvode građevinske radove, organizuju mobu ili plaćaju majstore. U tom procesu pomažu im profesionalci - stručni nadzor i podrška. Ovakav vid učešća ciljne grupe jača osećaj »vlasništva» nad procesom /projektom, utiče na održivost projekta, i promoviše aktivno učešće građana/ki.

Ceo sistem isporuke građevinskog materijala se vrši sistemom građevinskih vaučera i sastoji se iz više faza, a u zavisnosti od odobrene kategorije. Naša organizacija, sem u slučaju izvođenja elektroinstalaterskih i vodoinstalaterskih  radova, ne plaća radnu snagu, već animira i mobiliše korisničke porodice da samostalno organizuju radove. Naša organizacija ne isplaćaju finansijska sredstava korisnicima/cama. Takođe, organizacija ne uplaćaju donacije GO Lazarevac. Organizacija vrši direktnu uplatu sredstava, stovarištima građevinskog materijala, a na osnovu prethodno utvrđenih građevinskih radova, tj. vrste i količine potrebnog građevinskog materijala da bi data građevinska faza bila urađena.   

 

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER, Swiss Solidarity

FaLang translation system by Faboba

Partneri