Visits 193748

Terenski saradnici za migracije

Terenski saradnici

Tokom aprila, 2017. godine EHO će organizovati Obuku za terenske saradnike/ce, koji/e će biti angažovani/e na projektnoj komponenti Migracije, a u sklopu projekta ”Poboljšanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”.

Selekcija polaznika/ca Obuke je urađena tokom marta meseca i Obuku će pohađati osam budućih saradnika/ca, koji će početkom maja meseca, odpočeti sa terenskim radom na teritoriji Grada Subotice, Grada Zrenjanina, Grada Kikinde i opštine Žitište.

Terenski saradnici/e će pružati direktne usluge/servise (informisanje, savetovanje, konsultacije, pružanju podrške u ostvarivanju prava na lokalu, urgenta pomoć, podrška u obrazovanju, (samo)zapošljavanju i stanovanju i dr.)      povrtanicima i drugim grupama u riziku od iregulanrnih migracija i u svom radu će direktno sarađivati sa opštinskim savetima za migracije i drugim relevantnim državnim organima/institucijama, na lokalu.

EHO će na ovaj način nastaviti svoj rad na razvoju dalje saradnje sa državnim organima/institucijama, umrežavanju i planiranju zajedničkih aktivnosti, sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluga za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji i za druge grupe u riziku od iregulanrnih migracija, na lokalnom nivou (usluge za reintergraciju povratnika i prevenciju sekundarnih migracija).     

Početkom 2016. godine, konzorcijumu – EHO (Srbija) i HEKS-EPER (Švajcarska), odobren je trogodišnji (2016. - 2018.) projekat  - ”Poboljšanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”, u vrednosti od 1,9 mill CHF, koji finansiraju Švajcarska konfederacija (State Secretariat for Migration i Swiss agency for development and cooperation) i HEKS-EPER, kao i jedinice lokalne samouprave u Srbiji. Švajcarski partneri učestvuju sa 50% sredstava, dok EHO obezbeđuje preostalih 50% iz budžeta jedinica lokalne samouprave (partnerske JLS) i drugih međunarodnih izvora finansiranja.

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr