Visits 352826

  • terenski-rad-sa-decom-1.jpg
  • terenski-rad-sa-decom-2.jpg
  • terenski-rad-sa-decom-3.jpg
  • terenski-rad-sa-decom-4.jpg
  • terenski-rad-sa-decom-5.jpg
  • terenski-rad-sa-decom-6.jpg
  • terenski-rad-sa-decom-7.jpg
  • terenski-rad-sa-decom-8.jpg

Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici

Projekat terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulicama grada Novog Sada EHO realizuje od avgusta 2009. godine. Putem ovog projekta u kontinuitetu se pruža podrška, osnaživanje i edukacija ovoj posebno osetljivoj kategoriji dece, direktno na terenu, odnosno na javnim površinama Grada Novog Sada. Ciljnu grupu čine sva dece i mladi koji su uključeni u život ili rad na ulici (deca koja se bave prosjačenjem, sakupljanjem sekundarnih sirovina, animiranjem prolaznika na javnim površinama za novac, pmoć tokom parkiranja i dr), kao i njihove porodice, vršnjaci, lokalna zajednica i mediji koji svesno ili nesvesno pomažu ovoj kategoriji dece ili doprinose kršenju njihovih prava. Cilj terenskog rada sa decom koja su uključena u život ili rad na ulici je omogućavanje pristupa uslugama koje su im potrebne, najčešće su to usluge socijalne, obrazovne i zdravstvene zaštite, kao i edukacija o svim rizicima rada na ulici, oblicima zloupotrebe, zanemarivanja i zlostavljanja.


Rad sa decom uključenom u život ili rad na ulici je organizovan i sprovoditi se na više nivoa. Od ostavrivanja kontakta sa korisnikom, preko pružanja osnovne psihosocijalne podrške, osnaživanja i edukacije o svim rizicima rada i boravka na ulici, bez nadzora roditelja/staratelja i adekvatnoj (samo)zaštiti, pa do konkretnih aktivnosti usmerenih na njihovu  (re)socijalizaciju i prevazilaženja socijalnih barijera. 

Kao komponenta projekta, EHO realizuje i program podrške deci koja pohađaju 1. razred u OŠ „Jožef Atila“ u Novom Sadu, tako što saradnici EHO, studenti koji su prošli potrebne obuke, i psihofizičku proveru sposobnosti za rad sa decom, pomažu deci oko domaćih zadataka u okviru produženog boravka nakon i pre školske nastave. Na taj način deca dobijaju mogućnost da rade na sebi, stiču samopouzdanje i motivaciju za daljim školovanjem. Opšti cilj ovog programa jeste prevencija osipanja dece iz društveno osetljivih kategorija iz obrazovnog sistema i „pribegavanje“ radu na ulici.

  1. juna 2017. Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija doneo je pravno neobavezujući dokument „Opšti komentar o deci u uličnoj situaciji“ koji pruža smernice državama potpisnicama Konvencije o pravima detata kojima je zaštita ove grupe dece jedan od prioriteta. Opšti komentar takođe predlaže novi, adekvatniji termin: deca u uličnoj situaciji.

Period implementacije: 1. avgust 2009 – 31. decembar 2019. godine

Partner: H.Stepic CEE Charity, Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada

Koordinatorka: Tijana Vidović > This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tags: Herbert Stepic CEE Charity

FaLang translation system by Faboba

Partneri