Visits 303151

EHO i Inicijativa IZVoR (2004-2007)

Šta je IZVoR?

Inicjativa IZVoR je radna grupa koju su činili predstavnici više organizacija civilnog društva (OCD), a koji su na sastanku povodom Međunarodnog dana volontera, 5. decembra 2004. održanom na Međunarodnom festivalu nevladinih organizacija u Novom Sadu odlučili da podrže akcije u cilju pravnog regulisanja statusa volontera u Srbiji, pošto u našoj zemlji u tom trenutku nisu postojale pravne odredbe o volonterskom radu.

Prva konkretna akcija ove radne grupe je inicijativa za zakonsko regulisanje statusa volontera u Srbiji.

Ko su pokretači inicijative IZVoR?

Pokretači i članovi radne grupe poticali su iz sledećih OCD: Pokreta gorana Vojvodine, Ekumenske humanitarne organizacije – EHO, organizacija BalkanIDEA iz Novog Sada, Novosadskog humanitarnog centra i Omladinske inicijative iz Inđije.

Ciljevi

Ciljevi inicijative IZVoR bili su sledeći: promovisanje ideje volonterizma; promovisanje građanskog aktivizma; iniciranje pravnog regulisanja statusa volontera u Srbiji; sastavljanje teksta predloga nacrta zakona o volonterskom radu. 

Krajem juna 2006.g., Inicijativa IZVoR je započela konsultacije radi donošenja nacrta Zakona o volonterskom radu. Rezultati ovih stručnih konsultacija su u avgustu 2006.g., stavljeni javnosti na raspolaganje u vidu sledećih dokumenata: 

Oni su bili predmet javne diskusije u prvom delu projekta, a nakon konsultacija bio je sačinjen konačni predlog zakona i podnet Izvršnom veću AP Vojvodine. 

Istraživanja        

Download (pdf 1,1 MB) >>>

U upitniku koji smo u okviru istraživanja po pitanju pravnog regulisanja statusa volontera u Srbiji slali OCD radi konsultacije oko potrebe sastavljanja teksta predloga nacrta zakona o volonterskom radu bilo je i pitanje „da li je potrebno zakonski regulisati volonterski rad u Srbiji?” Od 96 popunjenih upitnika, 94% predstavnika/-ca OCD smatra da je potrebno, 2% smatra da nije, 3% ne zna da li je potrebno i 1% nije dao odgovor na ovo pitanje. Ovaj procenat nam govori da je inicijativa dobro rešenje i da rad na izradi predloga nacrta zakona treba nastaviti. Kao zaključak procesa anketiranja OCD i prikupljanja mišljenja pojedinaca (volontera i članova 7 lokalnih zajednica u Vojovdini), 21. juna 2005. u Novom Sadu je održana konferencija „Status volontera u Srbiji” kojoj je prisustvovalo više od pedeset predstavnika OCD iz cele Srbije, predstavnici pokrajinskih sekretarijata AP Vojvodine, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Centara za socijalni rad i donatora (Američke fondacija za razvoj – ADF-a i Međunarodnog centra za neprofitno pravo – ICNL-a iz Budimpešte). Ishod konferencije su predlozi definicija, prava i obaveza, koje se tada smatralo da bi trebalo da sadrži tekst predloga nacrta Zakona o volonterskom radu.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr