Visits 303556

Resursni centar za osobe sa invalidetom

Najčešća pitanja

1. Kakve povlastice za osobe sa invaliditetom postoje prilikom uvoza automobile?
Na osnovu Carinskog zakona (Službeni glasnik RS, br 73/ 03 i 61/ 05 )prilikom uvoza automobila osobe sa invaliditetom od najmanje 70 % invaliditeta, oslobođene su plaćanja carine. Uslov za vraćanje PDV-a je nešto strožiji. Da bi osoba imala pravo na povraćaj PDV-a, neophodno je da invaliditet iznosi 100%, i to ne kumulativno, nego samo po jednom osnovu.

2. Može li automobilom koji je uvezla osoba sa invaliditetom koristeći povlastice, upravljati lice koje nije prijavljeno na istoj adresi na kojoj živi osoba koja je automobil uvezla?
Automobilom koji je uvezen bez plaćanja carine, smeju da upravljaju samo članovi uže porodice i staratelji, a ako je u vozilu prisutna osoba sa invaliditetom, onda i osobe koje nisu članovi porodice.

3. U slučaju dobijanja novčane naknade za tuđu negu i pomoć postoji li mogućnost obezbeđenja i invalidske penzije za isto lice ili pravno nije moguće da isto lice prima i novčanu naknadu na ime tuđe nege i pomoći i invalidsku penziju istovremeno?
Pravo na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije, što znaci da nema smetnji da lice bude istovremeno korisnik naknade za tuđu negu i pomoć i korisnik invalidske penzije povlastice za osobe sa invaliditetom.

4. Koliko dugo može da odsustvuje sa posla majka deteta kome je neophodna posebna nega?
Jedan od roditelja deteta kome je potrebna posebna nega zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti ima pravo da po isteku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odsustvuje sa rada ili radi sa polovinom punog radnog vremena, najduže do navrsenih 5 godina života deteta.

5. Kada se stiče pravo na invalidsku penziju?
Pravo na invalidsku penziju stiče osiguranik kod koga nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, ili je prouzrokovana povredom van rada ili bolešću, uz uslov da je gubitak radne sposobnosti nastao pre navršenja godina života potrebnih za starosnu penziju i da ima 5 godina staža osiguranja.

6. Kako ostvariti invalidsku penziju u slučaju da je u pitanju osoba mlađa od 30 godina?
Ako je u pitanju osiguranik kod koga je invalidnost prouzrokovana bolešću, ili povredom van rada nastala pre navršenih 30 godina života, ima pravo na invalidsku penziju u slučajevima:
- Kada je invalidnost nastala do navršenih 20 godina života, potrebna je 1 godina staža osiguranja;
- Kada je invalidnost nastala do navršenih 25 godina života, ako do nastanka invalidnosti ima najmanje 2 godine staža osiguranja; i
- Kada je invalidnost nastala do navršenih 30 godina života, ako do nastanka invalidnosti ima najmanje 3 godine staža osiguranja.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr