Visits 279232

Resursni centar za osobe sa invalidetom

Zdravstvena prava osoba sa invaliditetom

Republika Srbija je sebi kao obavezu u oblasti društvene brige o zdravlju građana postavila i brigu osobama sa invaliditetom. Zakon je propisao da se ova prava ostavruju pod jednakim uslovima. Ovo takođe znači da se prilikom pružanja zdravstvene zaštite korisnik ne sme diskriminisati ni po osnovu rase, pola, jezika, itd. ali ni po osnovu psihičkog ili telesnog invaliditeta. Osobama sa invaliditetom se garantuju prava iz zdravstenog osiguranja, čak i kada ne ispunjvaju uslove za sticanje statusa osiguranika, po osnovu zaposlenja i rada. Ovakav pristup zakonodavca je potpuno opravdan, jer je osobama sa invaliditetom potrebno osigurati određena prava, ali ih pritom ne uslovljavati zaposlenjem ili radom, jer je to često nemoguć uslov.

Prava iz zdravstevnog osiguranja koja se garantuju svim građanima, pa i osobama sa invaliditetom, su između ostalog prevencija i rano otkrivanje bolesti, ali i medicinska rehabilitacija i pravo na medicinsko tehnička pomagala, što je od posebnog značaja kada govorimo o osobama sa invaliditetom. Cilj medicinske rehabilitacije jeste vraćanje ili poboljšanje oštećenih funkcija tela, a cilj medicinsko - tehničkih pomagala jeste da se popravi i olakša vršenje osnovih životnih funkcija. Medicinska rehabilitacija se ostvaruje kroz primenu kineziterapija, svih vidova fizikalne terapije ali i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, njihovo nameštanje i obuka za upotrebu. Takođe, pravo na medicinsko-tehnička pomagala ostavruje se i kroz obavezu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje da snosi plaćanje cene medicinsko-tehničkih pomagala u rasponu od 65-100%  vrednosti. Ovo je veoma značajno, jer olakšva nabavljanje pomagala koja su ponekad neophodna, ali zbog cene često nedostupna osobama sa invaliditetom.

Osobe sa invaliditetom naravno imaju i sva druga prava koja proističu iz zdravstvenog osiguranja i ni na koji način nisu diskriminisani u ovim pravima.

Ostavrivanje svih prava ostavruje se kod filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osigurnje. Zadatak zavoda je da utvrdi postojanje uslova za sticanje određenog prava i da donese potrebne odluke kako bi se ovo pravo moglo ostvariti. Zakon po nekad traži i saglasnost lekarske komisije Zavoda, što je opravdano sa aspekta medecinske struke, ali može predstavljati teškoću osobama sa invaliditetom, zbog dolaska u filijalu i samog pregleda.

Srbija je relativno dobro regulisala oblast zdravstvenog osiguranja i zaštite osoba sa invaliditetom. Ono na čemu treba raditi je dodatno produbljivanje i približavanje svih prava osobama sa invaliditetom, a u saradnji sa organizacija koje se time bave.