Visits 279235

O nama

Ekumenska Humanitarna Organizacija

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada je neprofitno udruženje građana, registrovano po Zakonu o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji SFRJ (Službeni list SFRJ, br. 42/90), čija delatnost je registrovana na teritoriji AP Vojvodine, R. Srbija.

EHO je osnovana 1993. godine u Novom Sadu na inicijativu Svetskog saveta crkava, Švajcarska. Crkve osnivači EHO-a su: Slovačka Evangelička A.V. Crkva u Srbiji, Hrišćanska Reformatska Crkva u Srbiji, Evangelička Metodistička Crkva u Srbiji, Grkokatolička Crkva u Vojvodini i Evangelička Hrišćanska A.V. Crkva u Vojvodini, Srbiji.
EHO svojim radom na smanjenju siromaštva, razvojem međucrkvene saradnje i promocijom ljudskih prava doprinosi izgradnji solidarnog građanskog društva u Srbiji.

Više o nama i našim projektima možete pogledati na veb sajtu Ekumenske humanitarne organizacije.

Romski resursni centar

Romski resursni centar (RRC) je program Ekumenske humanitarne organizacije. RRC je počeo sa radim u januaru, 2000. godine.

Romski resursni centar obezbeđuje različite resurse i objedinjuje više aktivnosti, usluga, servisa: promociju jednakih prava svih građana-ki, prevazilaženje predrasuda o marginalizovanim grupama, informisanje, savetovanje i konsultacije, zagovaranje i lobiranje, osnaživanje putem obrazovanja, radnog osposobljavanja, zapošljavanja i samozapošljavanja, pomoć u poboljšanju uslova stanovanja i dr.

Ciljevi RRC

Opšti cilj:
Doprineti poboljšanju socio – ekonomskog položaja Roma-kinja u Srbiji.

Specifični ciljevi:
1. Promovisati ljudska prava i podržati romsku nacionalnu zajednicu u inkluzivnim procesima, putem boljeg informisanja, obrazovanja, zdravstvenog prosvećivanja, radnog osposobljavanja i poboljšanjem uslova stanovanja.
2. Podržati socijalnu inkluziju romske dece i omladine, omogućavanjem ravnopravnog pristupa i učešća u obrazovnim procesima.

Programske oblasti rada RRC:

1. Stanovanje
2. Informisanje i javno zagovaranje
3. Obrazovanje
4. Zapošljavanje


U kontinuitetu od osam godina, RRC realizuje različite projekte, u sve 4 programske oblasti.

Petnaestogodišnje iskustvo EHO u radu sa ranjivim grupama, doprinelo je da RRC danas primenjuje jedan od retkih i uspešnih participativnih modela za rad sa romskom nacionalnom zajednicom.

1. Stanovanje:

Za rešavanje postojećih problema (legalizacija nehigijenskih naselja i nedostatak osnovne infrastrukture) u romskim naseljima u AP Vojvodini/Srbiji, Romski resursni centar je razvio jedinstveni model rada sa pripadnicima romske nacionalne zajednice. Model „Održiva obnova romskih naselja“ podrazumeva sveobuhvatni pristup u rešavanju postojećih problema i participativne metode rada, koje podrazumevaju uključivanje svih zainteresovanih grupa-strana u proces odlučivanja, kao i izradu strategije za poboljšanje socio-ekonomskog položaja Roma-kinja u AP Vojvodini/Srbiji.

Najveći značaj u celom procesu imaju predstavnici romske nacionalne zajednice, koji svojim aktivnim učešćem doprinose održivosti celog procesa.

5 razloga – Zašto ovaj model rada?

1. participacija: ovaj model podrazumeva obavezno učešće ciljne grupe u svim projektnim fazama. Projekat se izrađuje isključivo u saradnji sa Romima-kinjama koji-e donose najvažnije odluke, a uskladu sa kulturom i tradicijom, uzimajući u obzir sve karakteristike ove nacionalne zajednice.

2. fleksibilnost: ovaj model ne nameće gotova rešenja, projekte. Individualno planiranje povećava osećaj vlasništva nad procesom i daje mogućnost ciljnoj grupi da sama odlučuje o različitim projektnim fazama – vrsti i dinamici izvođenja građevinskih radova neophodnih, radi poboljšanja uslova stanovanja. Takođe, ovaj model se može implementirati u različitim sredinama, koje su Romi-kinje izabrali kao svoje životno okruženje.

3. održivost: ovaj model teži da osnaži ciljnu grupu i promoviše njihovo aktivno učešće u procesu, kao i preuzimanje odgovornosti za realizaciju projekta. Programom radnog osposobljavanja (ili „On the job training“) povećava se konkurentnost Roma-kinja na tržištu rada, što im pomaže u sticanju ekonomske samostalnosti.

4. ekonomičnost: ovaj model je veoma ekonomičan, racionalan: na uloženih 1500 € u građevinskom materijalu potrebnom za sanaciju kuće tj. poboljšanje uslova stanovanja, Romi-kinje sami-e kroz izvođenje građevinskih radova i kupovinu polovnog građevinskog materijala, ulože dodatnih 1500 €.

5. sveobuhvatnost: ovaj model se bavi socijalnom inkluzijom i podrazumeva aktivnosti u oblastima: obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i stanovanja (a u skladu sa NAP-ovima). Sve projektne aktivnosti imaju za cilj izgradnju kapaciteta i resursa Roma-kinja, što utiče na dalji razvoj lokalne zajednice.

Za više informacija o projektu „Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja u dva romska naselja u AP Vojvodini, Srbija„, vidi pod projekti.

1.1. Projekat: „Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja u dva romska naselja u AP Vojvodini, Srbiji

Naselje Bangladeš, Novi Sad
Početkom jula, 2007. godine, RRC je otpočeo sa realizacijom projekta „Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja u dva romska naselja u AP Vojvodini, Srbiji„.

U periodu, 01.07.2007. – 31.12.2008. RRC model rada je testiran u novosadskom naselju Bangladeš.

Procesom obnove naselja, sanacijom stambenih jedinica – postavljenjem novog krovnog pokrivača, izgradnjom kolektivnih septičkih jama, izgradnjom nove prostorije za stanovanje i kupatila, uvođenjem električne energije u kuće, rukovode stanovnici naselja, koji poseduju profesionalno isksustvo i/ili su završili RRC Program radnog osposobljavanja („on the job training“) i stekli nove veštine i znanja iz građevinsko–instalaterskih zanata.

Stanovnici naselja su odgovorni za ceo proces obnove naselja, tj. sanaciju kuća: stanovnici sami izvode građevinske radove (koristeći lokalne ljudske resurse – Moba) , ili direktno plaćaju majstore. U tom procesu pomažu im profesionalci (stručna podrška), najčešće Romi sa radnim iskustvom.

Kao važan propratni efekat samo-obnove, Romi povećavaju nivo svojih profesionalnih kompetencija što im pomaže da budu konkurentni na tržištu rada. Ovom metodom rada, stanovnici naselja postaju odgovorni i aktivni učesnici u procesu obnove naselja, što jača osećaj »vlasništva» nad procesom/projektom, utiče na održivost projekta, i promoviše aktivno učešće građana-nki.
Građevinski i drugi materijal, opremu i alat, kao i instrukcije, stručnu podršku i nadzor, obezbeđuje RRC.
Do kraja, 2009. godine u 60 kuća u naselju Bangladeš, biće poboljšani uslovi stanovanja i svaka kuća će imati novu funkcionalnu prostoriju, opremljeno kupatilo u funkciji i priključak na gradsku električnu mrežu.

Naselje Ciganski kraj, Đurđevo, opština Žabalj
Početkom marta, 2009. godine, počeo je sa realizacijom projekat poboljšanja uslova stanovanja u naselju Ciganski kraj u Đurđevu, opština Žabalj.

9. aprila 2009. godine, potpisan je Sporazum o saradnji radi sprovođenja projekta:

„Podrška inkluzivnim procesima – Poboljšanje uslova stanovanja i socio-ekonomskog položaja stanovnika romskog naselja u Đurđevu, opština Žabalj”.

Potpisnici sporazuma su opština Žabalj, Ekumenska humanitarna organizacija, Romski resursni centar iz Novog Sada i Kancelarija za inkluziju Roma IV AP Vojvodine.

Procesom obnove naselja – izgradnjom septičkih jama, izgradnjom nove prostorije za stanovanje i kupatila, kao i rekonstrukcijom, sanacijom kuća u naselju Ciganski kraj u Đurđevu, rukovode stanovnici naselja, koji poseduju profesionalno isksustvo i/ili su završili Program radnog osposobljavanja i stekli nove veštine i znanja iz građevinsko–instalaterskih zanata.

Do kraja 2009. godine, u svih 75 kuća u naselju Ciganski kraj biće poboljšani uslovi stanovanja i svaka kuća će imati novu funkcionalnu prostoriju, opremljeno kupatilo u funkciji i biće sanirani, ranije oštećeni delovi kuća.

2. Informisanje i javno zagovaranje:

2.1. Forum „Perspektive naselja Bangladeš”: U decembru, 2003. RRC je incirao formiranje – Foruma „Perspektive naselja Bangladeš“ u čijem radu i danas aktivno učestvuju stanovnici ovog naselja, lokalni organi uprave, javna komunalna preduzeća i pokrajinske institucije i lokalne NVO. Cilj Foruma jeste rešavanja postojećih infrastrukturnih problema ovog nehigijenskog naselja, kao i otpočinjanje procesa legalizacije novosadskog naselja Bangladeš.

U proteklom periodu Foruma, novosadska Javna preduzeća su preuzela odgovornost za rešavanje infrastrukturalnih problema. Njihova ulaganja, kao i ulaganja Romskog resursnog centra, će uticati na uspostavljanje komunalnog minimuma u ovom romskom naselju i poboljšanje kvaliteta života 67 romskih porodica u naselju Bangladeš.

Kao konkretne rezultate rada Foruma izdvajamo:

Formiranje Odbora za razvoj naselja Bangladeš;
Iniciranje procesa dobijanja Rešenja o pravu koriščenja zemljišta i objekata u korist novosadskog Centra za socijalni rad i izdavanje Rešenja;
Podnošenje zahteva Republičkoj direkciji za imovinu, Beograd za sklapanje Individualnih Ugovora o zakupu između novosadskog Centra za socijalni rad i stanovnika-ca naselja Bangladeš – korak ka legalizaciji;
Donacija ZIG-a, u polovnom građevinskom materijalu; delimična sanacija asfaltnog-prilaznog puta naselju;
Izrada planske dumentacije i priključenje na gradsku el. mrežu, izgradnja niskonaponske trafo stanice u naselju i puštanje u rad javne rasvete. Realizovano od strane ZIG-a i Elektrovojvodine-Elektrodistribucija, Novi Sad.
Izdavanje Rešenja/Odobrenja za priključenje naselja Bangladeš od strane Elektrovojvodina-Elektrodistribucija Novi Sad,
Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu, iz budžeta Grada Novog Sada, 2009. obezbedila 1,85 miliona dinara za izvođenje radova na elektirfikaciji naselja Bangladeš – postavljanje 60 mernih instrumenata u naselju.
Potpisivanje Ugovora u zakupa, između novosadskog Centra za socijalni rad i stanovnika-ca naselja Bangladeš.
Priključivanje 60 kuća u naselju Bangladeš na gradsku el. mrežu, puštanje pod napon i sklapanje potrošačkih Ugovora.
2.2 Info centar: Info centar u svom svakodnevnom radu obuhvata sledeće usluge: informisanje, savetovanje-konsultacije, stručnu podršku, planiranje-realizaciju kampanja i umrežavanje.

Takođe, Info centar poseduje:

   • jedinstvenu Bazu podataka romskih nevladinih organizacija u Vojvodini, koju u svom svakodnevnom radu koriste romske NVO, druge NVO, kao i gradski organi uprave i pokrajinske institucije.
   • Kompjutersku sobu – otvorenu za predstavnike romskih NVO iz Vojvodine, koji ne poseduju neophodne resurse (kompjuter, štampač, internet, fotokopir…) da bi mogli obavljati svakodnevne poslove za svoje organizacije.
Takođe, RRC organizuje osnovnu obuku za rad na računaru za romske aktiviste-kinje. Ovu vrstu obuke do sada je završilo 40 romskih aktivista-kinja.

2.3. Pravno savetovalište / Centar za savetovanje migranata: Pravno savetovanje i pomoć u kontaktu sa institucijama je namenjena osobama vraćenim po Sporazumu o readmisiji kao i domicilnim Romima i interno raseljenim licima sa Kosova. Oblici pravne pomoći su: davanje pravnih saveta i informacija; izrada i popunjavanje raznih pravnih obrazaca (na primer, raznih vrsta punomoći); sačinjavanje raznih pravnih podnesaka (izjava, molbi, zahteva, požurnica, predloga, žalbi, tužbi …); sačinjavanje ugovora; pribavljanje dokumenata iz matičnih knjiga izmeštenih sa Kosova i Metohije koje vode organi uprave u Srbiji (Jagodina, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Niš, Vranje); pribavljanje dokumenata iz zemalja zapadne Evrope uz prevod dokumenata od strane ovlaštenog sudskog tumača.

2.4 Personalna asistencija za povratnike: Kroz ovaj projekat formira se mreža personalnih asistenata u Novom Sadu, Beocinu i Zrenjaninu (tri tima; ukupno 12 personalnih asistenata) koji terenskim radom identifikuju i rešavaju socijalne probleme Roma povratnika. Kroz ovaj projekat usluge se spuštaju sa institucionalnog na personalni nivo i ljudi koji nisu deo sistema, bilo iz formalnih razloga (nedostatak ličnih dokumenata, nepoznavanje sistema) ili iz razloga diskriminacije, uključuju se u njega.

3. Obrazovanje:

Programi obrazovanja za romsku decu, realizuju se u saradnji sa predškolskim ustanovama i osnovnim školama u Novom Sadu, Beočinu, Subotici, Čurugu, Đurđevu i Opovu.

Na teritoriji grada Novog Sada realizuje se program predškolske nastave, i dopunske nastave za decu i mlade iz novosadskih naselja Bangladeš, Veliki Rit i Adice.

3.1. Program predškolskog obrazovanja, pruža podršku roditeljima dece, pri upisu u novosadske vrtiće i realizuje se u saradnji sa PU »Radosno detinjstvo«, Novi Sad. Takođe, tokom leta RRC organizuje različite vannastavne aktivnosti, kreativnog karaktera, koje doprinose procesu pripreme dece za uključivanja u osnovnoškolski sistem.

Tokom 3 godine, RRC je vršio i prevoz predškolaca.

3.2. Program dopunske nastave se realizuje u saradnji sa OŠ »Dositej Obradović« i OŠ »Jožef Atila« u Novom Sadu. Takođe, program dopunske nastave se realizuje u saradnji sa osnovnim školama u Beočinu, Subotici, Čurugu, Đurđevu i Opovu,

3.3. Roditeljski savet se u zavisnosti od potrebe i ineteresovanje, može formirati na inicijativu stanovnika-ca romskih naselja, sa ciljem poboljšanja komunikacije između roditelja dece koja pohađaju osnovnu školu i osoblja škola, kao i zbog povećanja participacije roditelja u životu i radu škole.

3.4. Zdravstveno i obrazovanje o ličnoj higijeni: program Zdravstvenog i obrazovanja o ličnoj higijeni se odvija u novosadskom naselju Bangladeš. Programom su obuhvaćena sva deca iz naselja Bangladeš, koja pohađaju osnovnu školu.

3.5. Kućne posete lekara: Lekar RRC organizuje kućne posete i vrši usluge savetovanja, konsultacija, meri pritisak i nivo šećera u krvi, bavi se preventivnim radom i zdravstvenim prosvećivanjem.

4. Zapošljavanje

4.1. Program radnog osposobljavanja, zapošljavanja i (samo) zapošljavanje na otvorenim univerzitetima u AP Vojvodini: Program radnog osposobljavanja se odvija u saradnji sa univerzitetom za obrazovanje odraslih u Novom Sadu. Tečajava praktične, teoretske i konsultantske obuke za stručno usavršavanje (različite zanate), u periodu: 2004. – 2008. godina završilo je 67 romskih polaznika-ca, a u septembru, 2009. godine upisano je 30 novih polaznika-ca. Nakon uspešnog završetka zanatskih kurseva polaznici-ce dobijaju Sertfikate-diplome o uspešno završenom kursu, koji im mogu pomoći pri zapošljavanju i uticati na sticanje ekonomske samostalnosti.
U proteklih 5 godina, a uz pomoć dobijenog sertfikata, 20% kursista se zaposlilo.
Tokom 2007 i 2008. godine identičan program je realizovan u saradnji sa otvorenim univerzitetima u Subotici i Pančevu.

4.2. Kurs tkanja u naselju Bangladeš:U periodu 2005 – 2008. godina RRC je organizovao bazične i napredebne kursve takanja za romkinje iz nocvosadskog naselja Bangladeš.
Danas, 2 Romkinje iz naselja Bangladeš, uspešno privređuju i doprinose ekonomskoj samostalnosti porodica, zahvaljujući veštinama i znanju, kao i praksi, koje-u su stekle tokom realizacije kurseva.

4.3. Program zajmova: Povratna sredstva su namenjen pripadnicima romske nacionalne zajednice radi daljeg razvoja privatnog posla ili započinjanje novog posla. Zajmovi se daju za kupovina mašina, opreme, sirovina, adaptacija poslovnog prostora.

4.4  Program grantova: Bezpovratna sredstva su namenjena pripadnicima romske nacionalne zajednice za opremanje radnog mesta i stvaranje uslova za rad i to: za nabavku osnovnih sredstava, sirovina, repromaterijala, mašina, opreme i rezervnih delova potrebnih za realizaciju programa samozapošljavanja, adaptaciju poslovnog prostora i za registraciju preduzeća.

4.5. On the job training: Program »on the job training« se realizuje u romskim naseljima, gde se implementira RRC projekat poboljšanja uslova stanovanja. Romi-kinje, dobijaju mogućnost da se u svom okruženju obuče za različite građevinsko-instalaterske zanate, a nakon uspešno završenog kursa, dobijaju mogućnost da svoje veštine i znanja, primene tokom sanacije kuća u romskim naseljima.