Visits 279226

Projekti

Drugi projekti koje je realizovao Romski resursni centar u periodu: 2000. – 2008. godina

1. Projekat: „Humanitarna pomoć za interno raseljena lica (IRL) sa KiM“ (1999. – 2003.)

EHO je jedna od retkih NVO, koja je i tokom NATO bombardovanja, redovna radila. Sa dolaskom prvih IRL na teritoriju grada Novog Sada, pokrenut je veliki humanitarni program za pružanje direktne pomoći IRL.
U periodu mart, 1999. – decembar, 2003. više od 4800 IRL, koji su svoj privremeni smeštaj našli na teritoriji grada Novog Sada, primili su različitu humanitarnu pomoć: prehrambene i higijenske pakete; vreće za spavanje; ćebad; kanistere za vodu; drva za ogrev; vaučere za kupovinu prehrambenih i hig. artikala; sitnu stoku (jariće i prasiće) i sitnu živinu (pilići). Vrednost distribuirane humanitarne pomoći je bila 2.000.000,00 DEM.

2. Projekat: „Izgradnja vodovodne mreže za naselje Bangladeš“ (2001.)

U oktobru, 2001. godine, RRC je uz pomoć svojih partnera-donatora iz Zapadne Evrope, obezbedio sredstva za priključenje naselja Bangladeš na gradsku vodovodnu mrežu. Instalirano je 1300 metara vodovodne mreže i 4 bunara sa pijaćom vodom. Tokom realizacije projekta vodosnabdevanja, izgrađeno je i 20 javnih toaleta.

3. Projekat: „Medicinsko savetovalište“ (2000. – 2003.)

Tokom 2000. godine, pokrenuto je Medicinsko savetovalište (ordinacije u naselju Bangladeš i Veliki Rit, Novi Sad) čije je usluge (osnovni medicinski pregledi, savetovanje, konsultacije, zdravstveno prosvećivanje, preventivni rad, kućne posete, izdavanje lekova, bebi mleka, pelena…) u periodu maj, 2000. – decembar, 2003. koristilo 5642 osoba.

4. Projekat: „Kurs opismenjavanja za odrasle osobe“ (2002.)

Kurs opismenjavanja odraslih je realizovan u novosadskim romskim naseljima Veliki rit, Bangladeš i Šangaj, tokom 2002. godine. 30 osoba starijih od 18 godina uspešno je završilo kurs opismenjavanja.

5. Projekat: „Porodično savetodavni centar“ (2002. – 2004.)

Porodično savetodavni centar (2002. – 2004.) je pružao usluge savetovanja iz oblasti: porodica/brak, nasilje u porodici, maloletnička delikvencija i trgovina ljudima. Tokom rada Centra, više od 600 osoba se obratilo za pomoć.

6. Projekat: „Pravno savetovalište“ (2002. – 2005.)

Tokom 2002. godine počelo je sa radom Pravno savetovalište koje se bavilo informisanjem marginalizovanih grupa o zaštiti prava i interesa iz različitih pravnih oblasti. Tokom rada Pravnog savetovališta (2002. – 2005. godina), više od 1000 osoba se obratilo za pomoć.

7. Projekat: „Izgradnja ljudskih kapaciteta i resursa – Trening programi„(2004. – 2006.)

Tokom 2004. godine RRC je sproveo istraživanje na teritoriji AP Vojvodine u cilju utvrđivanja organizacionih potreba romskih NVO.
Na osnovu analize potreba, izrađen je četvoromodulni Trening program iz oblasti upravljanja NVO. Program je obuhvatio sledeće teme: pisanje predloga projekta, projektno izveštavanje, zagovaranje i lobiranje i dr. Petnaest (15) romskih aktivista-kinja sa teritorije AP Vojvodine je uspešno završilo Trening program.

8. Projekat: „Druženje mladih – „Budi drug-arica“ (2003. – 2008.)

Osnovni cilj dvodnevnih – vikend druženja romske i neromske dece i mladih, jeste promovisanje vrednosti tolerancije i razumevanja, kao i smanjenje predrasuda i stereotipa, vezano za marginalizovanne grupe koje žive u našem okruženju.
Ciljna grupa druženje su romska deca (domicilna i deca IRL), kao i domicilna neromska populacija uzrasta od 10 – 14 godina.
U periodu: 2003. – 2008. godina, organizovano je 22 druženja, na kojima je učestvovalo 980 dece i mladih, iz 24 osnovne škole sa teritorije AP Vojvodine.

Plakat "Budi drug-arica"

9. Projekat : „Trening program iz oblasti ljudskih prava i rodne ravnopravnosti za romske NVO“ (2006. – 2007.)

Projekat „Izgradnja kapaciteta romskih aktivistkinja u Srbiji“ je pripremljen i realizovan u saradnji sa Kancelarijom za ravnopravnost polova Pokrajinskog ombudsmana.
Dugoročni cilj projekta je: Povećati kapacitete romskih NVO i naročito organizacija Romkinja u Srbiji, kako bi se doprinelo primeni vladavine zakona, koji su senzitivni po pitanja roda i marginalizovanih osoba.

Projektni ciljevi su bili definisani na sledeći način:

Ojačati kapacitete romskih organizacija i naročito organizacije romskih žena u Srbiji na sprovođenju vladavine zakona time što će stvoriti novu, priznatu, visoko-obučenu i umreženu grupu romskih aktivistkinja kroz jednogodišnji program izgradnje kapaciteta.
Izgraditi jaka partnerstva između romskih i ne-romskih organizacija/aktivista-kinja i državnih ustanova koje su nadležne za ljudska prava i rodnu ravnopravnost.
Promovisati nacionalne, regionalne i internacionalne instrumente, procedure i tela u oblasti ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.
Povećati vidljivost Romskih aktivistkinja u lokalnoj zajednici i šire.

Tokom trajanja projekta, osamnaest (18) Romkinja iz 16 NVO sa teritorije Srbije, prošlo je kroz 20-dnevni Program izgradnje ljudskih kapaciteta i resursa. Sve učesnice su uspešno završile svih 6 trening modula i stekle osnovne veštine i znanja u sledećim oblastima: Ljudska prava; Vladavina zakona i državne institucije; Rodna ravnopravnost; NVO, aktivizam i umrežavanje; Zastupanje i lobiranje; Komunikacija i odnosi sa javnošću; Upravljanje ljudskim resursima; Veštine upravljanja projektom i Radioničarske veštine.
Sve učesnice projekta su koristeći stečena znanja i veštine, održale radionice u lokalnoj zajednici, na temu ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.
U poslednjoj fazi projekta pripremljen je i odštampan „Priručnik za NVO aktiviste/kinje“, koji sadrži najvažnije materijale za radionice o ljudskim pravima, koje se mogu primeniti kod vršnjačke edukacije.

c_242_120_16777215_00_images_rrc_meni_17.jpg   c_176_120_16777215_00_images_rrc_meni_18.jpg   c_186_120_16777215_00_images_rrc_meni_19.jpg  c_189_120_16777215_00_images_rrc_meni_20.jpg

Priručnik za NVO aktiviste i aktivistkinje

10. Projekat: „Istraživanje kršenja ljudskih prava Roma vraćenih u Srbiju“ (2006. – 2007.)

Projektom „Istraživanje kršenja ljudskih prava Roma vraćenih u Srbiju“ organizovana je obuka 10 romskih aktivista-kinja iz oblasti istraživačkog rada, individualni istraživački rad na terenu u trajanju od 2 meseca, kao i dokumentovanje i publikovanje rezultata istraživanja.

Ciljevi projekta su bili definisani na sledeći način: :

Povećati vidljivost Roma koji su prisilno vraćeni u Srbiju i poštovanja njihovih ljudskih prava.
Prikupiti različite podatke o ljudskim pravima deportovanih Roma, koje mogu poslužiti kao platforma za izradu budućih akcija i strategija.
Izgraditi kapacitete romskih organizacija za sprovođenje vladavine zakona i poštovanja ljudskih prava Roma kroz osnivanje obučene, umrežene i iskusne grupe aktivista/aktivistkinja.
Izgraditi snažno partnerstvo između romskih i neromskih organizacija kao i između samih romskih organizacija kroz uključivanje u zajednički projekt.
Promovisati nacionalne, regionalne i međunarodne instrumente ljudskih prava koji se odnose na položaj deportovanih Roma.

Tokom maja, 2007. godine objavljena je projektna publikacija pod nazivom, „Kršenje ljudskih prava Roma vraćenih u Srbiju po osnovu sporazuma o readmisiji“, koja je rezultat iscrpnog istraživačkog rada koji je širom Srbije sproveo tim od 10 romskih aktivista-kinja iz Novog Sada, Sombora, Subotice, Kikinde, Beograda, Kruševca, Valjeva, Niša i Bujanovca.
Ista publikacija je tokom juna, 2007. godine, prevedena na engleski jezik pod nazivom, „Violations of the Rights of Roma Returned to Serbia under Readmission Agreements„.
Projektna publikacija je ditstribuirana na preko 350 relevantnih adresa u Srbiji, regionu i Zapadnoj Evropi.

11. Projekat: „Podrška inkluzivnim procesima – Poboljšanje uslova stanovanja i socio-ekonomskog položaja stanovnika romskog naselja u Opovu“ (2006. – 2007.)

U skladu sa inicijativom i spremnošću pokrajinskih organa da sprovode akcione planove za integraciju Roma, u Opovu je 18. septembra 2006. godine potpisan Sporazum o saradnji o sprovođenju projekta ,,Podrška inkluzivnim procesima – Poboljšanje uslova stanovanja i socio-ekonomskog položaja stanovnika romskog naselja u Opovu“.

Potpisnici Sporazuma o saradnji su sledeći relevantni akteri:
Skupština Opština Opovo,
Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova,
Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo,
Kancelarija za inkluziju Roma i
Romski resursni centar Ekumenske humanitarne organizacije.

U skladu sa Planom aktivnosti, u periodu septembar – decembar, 2006. realizovane su sledeće aktivnosti:

 • uspostavljanje saradnje sa SO Opovo i upoznavanje sa stanovnicima III novog naselja,
 • potpisivanje Sporazuma o saradnji o sprovođenju projekta ,,Podrška inkluzivnim procesima – Poboljšanje uslova stanovanja i socio-ekonomskog položaja stanovnika romskog naselja u Opovu“
 • istraživanje socio-ekonomskog položaja stanovnika/ca III novog naselja u Opovu,
 • ekspertski rad na terenu i utvrđivanje stanja i upotrebljivosti objekata u III novom naselju u Opovu,
 • izrada dokumenta „Rezultati istraživanja o socio-ekonomskom položaju stanovnika-ca III novog naselja u Opovu“,
 • izrada dokumenta „Perspektive III novog naselja u Opovu,
 • izrada dokumenta „Stručna ekspertiza – Ocena o stanju i upotrebljivosti objekata“,
 • prezentacija sprovedenih aktivnosti u IV APV,
 • demokratski izbori za odabir članova/ica za Odbor za razvoj III novog naselja i formiranje Odbora za razvoj III novog naselje,
 • uspostavljanje dijaloga između svih aktera – pokretanje Foruma »Perspektive III novog naselja«,
 • prezentacija sprovedenih aktivnosti u SO Opovo

Kao nastavak saradnje, a uz finansijsku podršku Pokrajinske kancelarije za inkluziju Roma, Romski resursni centar Ekumenske humanitarne organizacije (RRC EHO), je realizovao Program radnog osposbljavanja i time je podržao inkluzivne procese i izvršio uticaj na poboljšanje uslova stanovanja i socio-ekonomskog položaja Romske nacionalne zajednice u Vojvodini/Srbiji.

Opšti cilj projekta je:

 • Doprineti poboljšanju socio – ekonomskog položaja Roma u Srbiji.

Specifični ciljevi projekta bili su definisani na sledeći način :

 • Promovisati ljudska prava i podržati Rome nastanjene u Opovu / III novom naselju u inkluzivnim procesima, putem boljeg informisanja, edukacije i radnog osposobljavanja
 • Podstaći predstavnike Romske nacionalne zajednice da uzmu aktivno učešće u razvoju lokalne zajednice

Ovim projektom stanovnici-ce III novog naselja u Opovu su dobili mogućnost da pohađaju tromesečne kurseve (tečajeve praktične, teoretske i konsultantske obuke za stručno usavršavanje) iz različitih građevinsko – instalaterskih zanata, a u saradnji sa Radničkim univerzitetom „Marko Kuljić“ u Pančevu.
Nakon uspešno završenih tečajava praktične, teoretske i konsultantske obuke za stručno usavršavanje, polaznicima-cama je izdat i važeći sertifikat-diploma o uspešno završenom kursu.
Takođe, svim polaznicima-cama je kao poklon uručen, komplet neophodnog alata, da bi mogli primeniti stečena znanja i stekli nova iskustva.
Tokom trajanja projekta, instalirane su 4 prefabrikovane jedinice (36 kvadratnih metara) unutar III novog naselja. Razvojni centar je izgrađen uz finansijsku pomoć Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.

12. Projekat: „Razvojni centar Bangladeš“ (2007.)

Četiri kontejnera za stanovanje i dva objekta od siporeksa, krovna konstrukcija i veliki centralni deo čine Razvojni centra u Bangladešu. Na ukupnoj korisnoj površini od 120 kvadratnih metara, organizuju se različite aktivnosti koje utiču na senzibilizaciju stanovnika-ca naselja za aktivno uključivanje u procese daljeg razvoja naselje i lokalne zajednice; programi za radno oposobljavanje; programi obrazovanje dece; programi zdravstvenog prosvećivanja i dr. U budućnosti ovaj Centar treba da pruži ekspertizu i druge resurse, sa ciljem otpočinjanja programa samozapošljavanja i udruživanja stanovnika-ca naselja u zadruge.
Krajem 2008. godine se očekuje da će Razvojni centra postati prvi Biznis inkubator centar na teritoriji Vojvodine, kojim će upravljati Romi i Romkinje.

13. Projekat: „Povećanje pristupa romske dece predškolskoj ustanovi u Novom Sadu“ (2008.)

Ovaj projekat je realizovan u periodu: 01.01. – 31.07.2008. Osnovni cilj projekta je bio da se poveća broj romske dece u programu predškolskog obrazovanja, i na taj način povećaju njihove šanse za dalje uspešno školovanje.
Ciljna grupa projekta je bila grupa od 40-toro romske dece – 10 romske dece koja su uključena u predškolsku ustanovu, ali neredovno pohadjaju nastavu i 30 romske dece koja iz različitih razloga nisu uključena u Program predškolskog obrazovanja.
Prioritet pri odabiru korisnika su imala deca koja su trebala da se upišu u prvi razred osnovne škole, školske 2008 / 2009 godina.

14. Projekat: „Pomoć marginalizovanim devojčicama u Opovu“ (2009.)

Vlada Republike Srbije definisala je više specifičnih zadataka, koji treba da doprinesu ostvarenju 2. Milenijumskog cilja razvoja koji predviđa da do 2015. godine svi dečaci i devojčice imaju potpuno osnovno obrazovanje. Ovaj projekat treba da doprinese postizanju sledećih specifičnih podciljeva: 98 % svih dečaka i devojčica dobijaju potpuno osnovnoškolsko obrazovanje i procenat drop-out-a kod učenica koje prelaze u peti razred, iznosi manje od 1%.
Cilj projekta je da podrži devojčice iz socijalno ugroženih porodica, kako bi one sa uspehom završile osmogodišnju školu. Time se stvaraju osnovni preduslovi za dalje školovanje ili stručno osposobljavanje. Projekat se realizuje u Opovu (110 km jugoistočno od Novog Sada). Opovo spada u najsiromašnije opštine u Vojvodini, ima 12000 stanovnika od čega su 8% Romi.
Primarnu ciljnu grupu projekta čini 25 devojčica, starosti od 7 do 15 godina. Ova grupa se sastoji od: 7 romskih devojčica; 10 devojčica iz socijalno ugroženih porodica i 8 devojčica sa smetnjama u razvoju, kojima je potrebna posebna podrška.
Projekat se realizuje u periodu: 01.01.2009. – 31.12.2009.

15. Projekti finansirani iz Budžeta grada Novog Sada:

U protekle 3 godine (2006. – 2009.), RRC je uz finansijsku podršku Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu, realizovao različite projekte u oblasti obrazovanja romske dece, kao i projekte radnog osposobljavanja Romkinja u Novom Sadu.