Visits 339658

Strateški plan

Aktuelni Strateški plan Ekumenske humanitarne organizacije za period 2019-2023 preuzmite ovde (pdf, ~90 KB)

UVOD

Pred vama je novi petogodišnji Strateški plan za period od 2019. do 2023. godine (SP) Ekumenske humanitarne organizacije (EHO).

Novi SP je rezultat participativnog procesa i sažima višemesečni rad svih zainteresovanih grupa EHO. SP sadrži sve ključne informacije prikupljene u procesu strateškog planiranja na konsultativnim sesijama sa svim zaposlenima u EHO, šestom partnerskom sastanku EHO-a sa internacionalnim partnerima, konsultativnim sastancima sa članovima Skupštine i Upravnog odbora EHO-a i predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, institucija sistema, organizacija civilnog društva (OCD), volontera/ki EHO i korisnika/ca EHO usluga i servisa. Proces strateškog planiranja koji je započet u septembru 2017. godine završen je u decembru 2018. godine.

Ovaj dokument sadrži osnovne, relevantne informacije i daje jasan strateški okvir za rad i dalji razvoj organizacije, za period od pet (5) godina: 2019.-2023.

U procesu realizacije SP, a u zavisnosti od unutrašnjeg i spoljašnjeg okruženja, moguća je i revizija SP ili izrada podržavajućih dokumenata.

1. ISTORIJAT ORGANIZACIJE

EHO je neprofitno udruženje građana koje nastavlja rad Ekumenske humanitarne službe osnovane 19. februara 1993. godine na inicijativu Svetskog saveta crkava. Crkve članice EHO-a su: Slovačka evangelička A.V. crkva u Srbiji; Reformatska hrišćanska crkva u Srbiji; Evangelička metodistička crkva u Srbiji; Eparhija Svetog Nikolaja – Ruski Krstur i Evangelička hrišćanska A.V. crkva u Srbiji – Vojvodini.

Rad EHO, od samog osnivanja, predstavlja primer saradnje crkava u obavljanju dijakonijskog, humanitarnog i razvojnog rada širom Srbije i svedoči o misiji crkava u radu sa siromašnima i marginalizovanima, dokazujući time da su i tradicionalne društvene strukture, kao što su crkve, pokretačka snaga razvoja građanskog društva.

EHO se pokazala kao otvorena i fleksibilna organizacija koja uspešno odgovara na izazove koje pred nju i društvo u celini stavljaju procesi reformi, demokratizacije i evropskih integracija.

2. MANDATI I OBAVEZE ORGANIZACIJE

U narednom petogodišnjem periodu mandat organizacije se posebno ostvaruje u: 1) humanitarnom radu, 2) međuverskoj i međuetničkoj saradnji, 3) razvoju dijakonije, 4) socijalnoj zaštiti i 5) razvoju civilnog društva.

EHO je u proteklom periodu (od 2005. do 2018. godine) uskladio svoj rad sa zakonskom regulativom u Republici Srbiji - izradio je i usvojio sledeća akta: 1) Pravilnik o radu; 2) Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama; 3) Interna pravila i procedure; 4) Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu; 5) Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji; 6) Pravilnik o javnim nabavkama male vrednosti; 7) Politika zapošljavanja; 8). Etički kodeks; 9) Eurodijakonija - principi kvaliteta dijakonijskih socijalnih usluga; 10) Uputstvo za standardizovan nediskriminativni govor i ponašanje, 11) Rodna politika odgovora na HIV infekciju i AIDS, 12) Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju. Takođe, EHO u svom radu konsultuje i pravilnike mreža čiji je član.

Usvojena akta EHO-a su usklađena sa: Zakonom o udruženjima (2018); Zakonom o radu (2005, 2018); Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (2006, 2017); Zakonom o zabrani diskriminacije (2009); Zakonom o ravnopravnosti polova (2009); Zakonom o volontiranju (2010); Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu (2010) i ostalim relevantnim zakonima.

EHO je u skladu sa Zakonom o udruženjima (2009, 2011, 2018), izradio novi Statut (usvojen na sednici Skupštine EHO, 27.05.2010. sa poslednjim promenama od 2018.), podneo prijavu za upis u Registar privrednih subjekata i rešenjem broj BU 8890/2010. od 27.08.2010. godine (pre)registrovan kao udruženje građana registrovano i za obavljanje privredne delatnosti .

3. ANALIZA OKRUŽENJA

3.1. Socijalni, ekonomski i politički kontekst:

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Republika Srbija (2017) ima 7.020.858 stanovnika, od čega 51,3% čine žene, a 48,7% čine muškarci.

Različite analize potvrđuju da je broj stanovnika koji žive u apsolutnom siromaštvu oko 8,5% od ukupnog broja stanovnika, dok je svaka četvrta osoba izložena riziku od apsolutnog siromaštva.

Srbija se danas, 2018. godine, susreće sa velikom nezaposlenošću, sporim reformama, emigracijom stanovnika i diskriminacijom manjinskih grupa. Posebno ugrožene manjinske grupe su interno raseljena lica, povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji, LGBT populacija, Romi i Romkinje, osobe sa invaliditetom, samohrane majke, stare osobe i ostalo socijalno ugroženo stanovništvo u Srbiji.

U januaru 2014. godine ozvaničen je početak pristupnih političkih pregovora sa Evropskom unijom. Do 2018. godine otvoreno je ukupno 16 pregovaračkih poglavlja, gde su za rad EHO od posebnog značaja, poglavlje 23 - “Pravosuđe i osnovna prava” i poglavlje 24 - “Pravda, sloboda i bezbednost”. Proces pridruživanja Srbije EU otvoriće nove mogućnosti za OCD u Srbiji - uticaće na poboljšanje položaja OCD i učiniće da OCD postanu ravnopravni partneri državi.

U procesu EU integracija država uspeva da izradi i usvoji savremena zakonska rešenja, ali ista u praksi nedovoljno primenjuje. Pored toga, izostaje vertikalna i horizontalna koordinacija države i OCD, što znatno utiče na efikasnost u sprovođenju usvojenih strategija i akcionih planova.

3.2. EHO u svom okruženju:

Od samog početka rada, 1993. godine, EHO je realizovala uspešne projekte i često bila jedina OCD koja je mogla u kratkom roku da odgovori na hitne humanitarne potrebe. Na primer, tokom i nakon NATO bombardovanja, EHO je pomogla prihvat 800 porodica sa Kosova koje su svoje utočište našle u Novom Sadu. Zbog svoje pretežno humanitarne delatnosti, EHO je tokom devedestih godina XX veka bila prepoznata kao najveća humanitarna organizacija u AP Vojvodini i svakako najveća crkvena humanitarna organizacija u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Humanitarni karakter, EHO je potvrdila svojim odgovorima na razorne poplave koje su pogodile Srbiju maja 2014. godine i na izbegličku krizu 2015. godine.

Tokom poslednjih 20. godina rada EHO je fokus stavio na razvojne programe i projekte, i mnogi projekti EHO-a poslužili su kao model dobre prakse i podstakli rad drugih OCD. EHO danas ima reputaciju organizacije koja se bavi opštim društvenim problemima i često ima pionirsku ulogu u kreiranju inicijativa koje doprinose rešavanju socijalnih problema i osnaživanju marginalizovanih grupa.

Prateći reformu sistema socijalne zaštite, EHO je bio jedna od prvih OCD u R. Srbiji, kojoj je resorno Ministarstvo Vlade R. Srbije izdalo licencu za pružanje usluga pomoći u kući, 2015. godine.

3.3. Zainteresovane grupe EHO:

Korisnici/e: Najvažnija zainteresovana grupa EHO-a su korisnici/e usluga i servisa. Kroz direktnu pomoć i zadovoljavanje osnovnih potreba, obrazovanje, zapošljavanje, javno zagovaranje, participaciju, mobilisanje lokalne zajednice i druge vidove podrške, EHO namerava da osnaži same korisnike/ce i da zajedno sa njima, oslanjajući se na njihove kapacitete, brojnost, vidljivost i motivisanost, nastavi da radi na smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji i razvoju građanskog društva.

EHO će zajedno sa svojim korisnicima/ama nastaviti da se bori za poštovanje ljudskih prava, a protiv svih oblika predrasuda, marginalizacije i diskriminacije.

Crkve članice: Pet manjinskih crkava, osnivači organizacije, od samoga starta predstavljaju važnu zainteresovanu stranu EHO-a. Predstavljeni kroz upravljačko telo (Skupština, Direktor i dr. radnih tela) oni su ključni za donošenje strateških dokumenata organizacije koji određuju pravac razvoja, ali i za realizaciju projekata, pre svega kroz delovanje crkvenih volonterskih grupa - dijakonijske grupe.

EHO će nastaviti da unapređuje komunikaciju sa predstavnicima crkava i crkvenih grupa i da radi na međusobnoj razmeni iskustava i sinergiji aktivnosti.

Volonteri/ke: Značajan resurs organizacije jesu i njeni domaći i inostrani volonteri/ke koji se uključuju u realizaciju projekata i svojim radom promovišu volonterski rad, mobilišu i podstiču građane/ke da pomognu ugroženima u svojoj zajednici.

EHO će zajedno sa svojim volonterima/kama nastaviti da pruža usluge i servise i podstiče mobilisanje građana/ki, radi daljeg razvoja lokalne zajednice.

Zaposleni EHO: Značajan resurs organizacije jesu njeni zaposleni koji svojim znanjem, iskustvom i zalaganjem doprinose uspešnoj realizaciji projekata i rešavanju brojnih problema u lokalnim zajednicama i na taj način učvršćuju lidersku poziciju EHO u civilnom sektoru u Srbiji, ali i šire.

EHO će i dalje nastaviti da osnažuje svoje zaposlene ulažući u njihove kapacitete, razvoj znanja i veština kroz učešće na obukama i seminarima u zemlji i inostranstvu, u cilju što boljeg odgovora na probleme sa kojima se naši korisnici suočavaju.

Civilni sektor: Saradnja EHO sa drugim OCD se ostvaruje kroz dugoročna partnerstva i umrežavanja, ali i na projektnom nivou, kada je partnerstvo vremenski ograničeno trajanjem projekta.

EHO će nastojati da podstiče umrežavanje i zajedničko delovanje OCD. Na taj način će se uticaj OCD na organe uprave na lokalnom, pokrajinskom i državnom nivou značajno povećati. EHO će nastojati da radi na sinergiji sa drugim OCD, sa ciljem efikasnijeg javnog zagovaranja i lobiranja o oblastima relevantnim za rad EHO.

Jedinice lokalne samouprave: Na lokalnom nivou EHO je ostvario saradnju sa više jedinica lokalnih samouprava (JLS). Saradnju sa JLS EHO najčešće ostvaruje radi zajedničke realizacije projekata i ona ima određeno vremensko trajanje (projekti najčešće traju jednu godinu), ali i kroz procese javnih nabavki gde je EHO nosilac implementacije socijalnih usluga (kućna nega) u lokalnoj zajednici.

Danas JLS učestvuju u finansiranju EHO projekata. EHO će nastaviti da sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave i kroz međusektorsku saradnju uticati na unapređenje položaja ranjivih i marginalizovanih grupa u društvu. EHO će nastojati da sarađuje sa JLS sa ciljem izgradnje njihovih kapaciteta i resursa, radi korišćenja mogućnosti donacija za JLS.

Pokrajinski organi uprave: Na pokrajinskom nivou, produbljena je saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodine, Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice Vlade AP Vojvodine, i Kancelarijom za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine.

EHO će nastaviti saradnju sa pokrajinskim organima uprave i kroz međusektorsku saradnju raditi na unapređenju položaja marginalizovanih i ranjivih grupa u društvu. Osim toga, EHO će u saradnji sa pokrajinskim organima uprave promovisati primere dobre prakse i ponuditi metode i instrumente za realizaciju projekata u oblasti socijalne zaštite i socijalne inkluzije.

Republički organi uprave: Na republičkom nivou, EHO je intenzivirao saradnju sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvom prosvete Vlade Republike Srbije, Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije i Komesarijatom za izbeglice i migracije Vlade Republike Srbije

EHO će nastaviti saradnju sa državnim organima uprave i kroz međusektorsku saradnju raditi na unapređenju položaja marginalizovanih i ranjivih grupa u društvu. Pored toga, EHO će u saradnji sa državnim organima uprave promovisati primere dobre prakse i ponuditi metode i instrumente za realizaciju projekata u oblasti socijalne zaštite i socijalne inkluzije. U okviru Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji, EHO će nastojati da kapitalizuje svoju ekspertizu.

Internacionalni partneri – nevladine organizacije: Međunarodni partneri, crkve i crkvene organizacije iz Zapadne Evrope od kojih je EHO dobijala ideje, novčanu i materijalnu pomoć koja je omogućavala realizaciju raznih projekata, bili su od velikog značaja za organizaciju od samog njenog osnivanja. Od velikog značaja su i članstva EHO u međunarodnim mrežama – Eurodiaconia i ACT Alliance.

Internacionalni partneri – vladine organizacije: Zahvaljujući tradicionalnim partnerima iz zemalja Zapadne Evrope, EHO je uspešno sarađivao sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju, Švajcarskim sekretarijatom za migracije, Ministarstvom inostranih poslova Norveške, Ministarstvom inostranih poslova Austrije, Švedskom internacionalnom razvojnom agencijom, Kanadskom internacionalnom razvojom agencijom, Saveznim Ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj Vlade SR Nemačke i drugim međunarodnim vladinim organizacijama.

EHO će nastaviti saradnju sa internacionalnim partnerima i zajedničkim radom će uticati na poboljšanje položaja marginalizovanih grupa u Republici Srbiji.

3.4. Šta je potrebno da EHO uradi?

Potrebno je da se u narednih pet godina EHO fokusira na oblasti u kojima će moći da razvija i unapređuje svoje usluge i servise (pružanjem direktnih usluga i servisa ljudima u potrebi), ali i da istovremeno, više nego ranije, radi na institucionalizaciji svoje ekspertize i na taj način poveća svoj uticaj na političkom nivou.

EHO će nastaviti da promoviše aktivizam u ckvama i radiće na mobilizaciji, razvoju lokalnih zajednica i jačanju aktivnog građanstva radi unapređenja položaja najugroženijih grupa.

EHO će nastojati da osnaži svoju poziciju u društvu i težiće uspostavljanju saradnje i partnerskih odnosa sa republičkim organima uprave, a radi realizacije strateški važnih projekata u oblasti socijalne zaštite, socijalne inkluzije, unapređenja položaja marginalizovanih grupa i demokratizacije društva. U tom procesu EHO će po prvi put razmotriti mogućnost bolje vidljivosti u Beogradu, gde se nalaze republički organi uprave, druge OCD i međunarodna donatorska zajednica.

4. VREDNOSTI, MISIJA I VIZIJA ORGANIZACIJE

4.1. Vrednosti EHO:

• Ljudska prava, jednakost i ljudsko dostojanstvo
EHO priznaje urođeno dostojanstvo svake osobe i podržava ugrožene pojedince/ke i zajednice u njihovom nastojanju da se izbore za budućnost dostojnu čoveka i društvo u kome se poštuju ljudska prava, nediskriminacija, jednakost i jednake mogućnosti za sve ljude uz uvažavanje njihove različitosti. Projekti EHO podstiču osnaživanje onih za koje i sa kojima radi, kako bi ostvarili ove ciljeve.
• Mir i pomirenje
EHO se zalaže za mir i pomirenje i podržava rešavanje svih vrsta sukoba na nenasilan način.

• Međuverska saradnja
EHO podržava saradnju i zbližavanje hrišćanskih crkava, istovremeno promovišući međureligijski dijalog. EHO smatra da su crkve i vernici odgovorni za najugroženije bez obzira na njihovu etničku ili versku pripadnost i da briga o marginalizovanim pojedincima pruža izuzetnu priliku za ekumenske i međuverske akcije i dijalog.

• Solidarnost, socijalna pravda i inkluzija
EHO se zalaže za solidarnost i socijalnu pravdu i da oni koji su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti imaju veće učešće u donošenju odluka koje se tiču njihovog života, poboljšanja životnog standarda i opšte dobrobiti. Solidarnost, međusobno povezivanje i inkluzija treba da doprinesu prevazilaženju društvenih problema i dostojanstvenom životu za sve.

• Održivi razvoj
EHO podržava uspostavljanje ravnoteže između društvenih, ekonomskih, tehnoloških i ekoloških faktora kako bi se bogatstvo i resursi naše planete sačuvali za buduće generacije.

• Odgovornost, efikasnost i transparentnost;
U svim aspektima svog rada EHO se zalaže za najviše standarde efikasnosti, kvaliteta, fleksibilnosti, i transparentnosti u radu, kao i za odgovornost prema svim zainteresovanim stranama. EHO to postiže putem pravilne i racionalne raspodele i korišćenja raspoloživih resursa, ulaganjem u njihov razvoj i spremnošću da uči i da se menja u skladu sa zahtevima svog okruženja.

• Participativan način rada
EHO se zalaže za stalan dijalog i partnerstvo, uključivanje i povezivanje svih zainteresovanih strana u svim oblastima svog rada, a naročito u toku planiranja i realizacije projekata. U skladu sa tim principom, EHO podržava učešće svih građana u procesu donošenja odluka bitnih za njihov život i život njihove zajednice jer smatra da je razvoj stabilnog i solidarnog društva rezultat inkluzivnih i participativnih procesa.

4.2. Vizija EHO
Građansko društvo koje poštuje ljudsko dostojanstvo.

4.3. Misija EHO
Ekumenska humanitarna organizacija je razvojna organizacija koja kroz praktično delovanje, vođena hrišćanskim etičkim vrednostima, doprinosi izgradnji pravednog društva u kome se poštuju različitosti.

5. STRATEŠKI CILJEVI ORGANIZACIJE

1. Razvoj civilnog društva kroz zagovaranje prava, socijalnu inkluziju, razvijanje potencijala ranjivih grupa, kao i partnerstvo sa državnim institucijama i drugim zainteresovanim stranama;
2. Uključivanje EHO usluga u postojeći sistem socijalne zaštite i razvoj inovativnih usluga kroz izgradnju sopstvenih kapaciteta i partnerstvo sa svim zainteresovanim stranama;
3. Poboljšanje saradnje među etničkim i verskim zajednicama u zemlji kroz informisanje, javno zagovaranje, partnerstvo, razvoj interkulturalnosti, uspostavljanje dijaloga i zajedničke aktivnosti na izgradnji mira i pomirenja;
4. Participativno upravljanje, razvoj i jačanje organizacionih resursa i kapaciteta i obezbeđivanje institucionalne i finansijske održivosti organizacije.

6. PROGRAMSKE OBLASTI

Programske oblasti rada su podeljene u pet grupe:
1. Humanitarni rad (Humanitarian work)
2. Međuverska i međuetnička saradnja (Inter-faith and inter-ethnic cooperation);
3. Dijakonija (Diaconia);
4. Socijalna zaštita (Social services);
5. Civilno društvo (Civil society)

7. CILJNE GRUPE ORGANIZACIJE

Ciljne grupe EHO su sve ranjive i marginalizovane grupe čija su ljudska prava narušena i/ili su diskriminisane.

U svom radu EHO direktno sarađuje sa sledećim ciljnim grupama: deca i mladi, osobe sa invaliditetom, stare osobe, migranti/kinje, Romi i Romkinje, osobe sa zdravstvenim problemima, seosko stanovništvo, nezaposlene osobe, devojčice i žene, mladi crkveni lideri/ke i organizacije civilnog društva.

Ciljne grupe EHO-a su i jedinice lokalne samouprave, pokrajinski i republički organi uprave i institucije sistema, svi nadležni za sprovođenje politika koje za cilj imaju unapređenje položaja ranjivih i marginalizovanih grupa u Republici Srbiji, kao i međunarodna donatorska zajednica koja omogućava održivost projektnih aktivnosti.

8. PLAN AKTIVNOSTI ZA PERIOD, 2019. - 2020.

Drugi S.C.: Uključivanje EHO usluga u postojeći sistem socijalne zaštite i razvoj inovativnih usluga kroz izgradnju sopstvenih kapaciteta i partnerstvo sa svim zainteresovanim grupama​

Broj  naziv aktivnosti način ostvarenja  odgovorna osoba vremenski plan
 1. Prvi S.C.: Razvoj civilnog društva kroz zagovaranje prava, socijalnu inkluziju, razvijanje potencijala ranjivih grupa,
kao i partnerstvo sa državnim institucijama i drugim zainteresovanim stranama
1.1.  Jačanje saradnje/partnerstva *Veće angažovanje u jačanju kapaciteta
lokalnih udruženja
*Ostvarivanje saradnje sa nezavisnim
državnim telima
*Pokretanje inicijative za stvaranje
mreže/koalicije/asocijacije koja bi
zastupala interese OCD
*Veće učešće u domaćim mrežama OCD
*Pokretanje inicijative za formiranje mreže
crkvenih organizacija u Srbiji
 koordinatori x x
 1.2.  Učešće u političkom dijalogu za
zagovaranje prava ranjivih grupa
*Osnaživanje ove komponente u
projektnim aktivnostima
*Iniciranje i izrada predloga praktičnih
politika
 koordinatori  x x
 1.3.  Osnaživanje civilnog sektora *Edukovanje ciljnih grupa i organizacija
civilnog društva
*Umrežavanje
*Razmenjivanje resursa
*Kreiranje zajedničkih projekata
 koordinatori  x x
 2. Drugi S.C.: Uključivanje EHO usluga u postojeći sistem socijalne zaštite i razvoj inovativnih usluga kroz izgradnju
sopstvenih kapaciteta i partnerstvo sa svim zainteresovanim grupama
 2.1.  Institucionalizacija EHO modela za
socijalnu inkluziju (stanovanje,
obrazovanje, socijalna zaštita i
ostale oblasti)
Razvijanje strategije za javno zagovaranje i
lobiranje i njena primena
 koordinatori  x  x
 2.2.  Razvoj inovativnih pristupa i
jačanje savetodavne uloge EHO
*Identifikovanje dobrih praksi sličnih
organizacija
*Međusobne posete sličnih organizacija i
razmena iskustva
*Posete relevantnih međunarodnim
događajima
 koordinatori  x  x
 3. Treći S.C.: Poboljšanje saradnje među etničkim i verskim zajednicama u zemlji kroz informisanje, javno
zagovaranje, partnerstvo, razvoj interkulturalnosti, uspostavljanje dijaloga i zajedničke aktivnosti na izgradnji mira i pomirenja
3.1. Unaprediti odnose sa crkvama
članicama
*Veće uključivanje Crkava u planiranje i
strateški razvoj
*Kontinualna podrška partnerskih crkava iz
inostranstva
*Razvijanje zajedničkih projekata crkava i
EHO-a i korišćenje postojećih ljudskih i
materijalnih resursa Crkava i EHO
*Poboljšati saradnju sa većinskom crkvom
*Unaprediti komunikaciju upravljačkih tela
EHO-a sa samom organizacijom i sa
crkvama osnivačima
*Direktor
*Članovi
Skupštine
*Koordinatori
 x  x
 4. Četvrti S.C: Participativno upravljanje, razvoj i jačanje organizacionih resursa i kapaciteta i obezbeđivanje
institucionalne i finansijske održivosti organizacije.
 4.1. Osnažiti sistem dobrog upravljanja *Razmena i korišćenja znanja i iskustava sa
međunarodnim partnerima
*Analiza postojećeg sistema upravljanja, sa
ciljem daljeg unapređenja poslovanja
organizacije
*Potencijalno angažovanje stručnjaka za
ljudske resurse, prikupljanje sredstava, i
odnose sa javnošću koji treba da podrže
dalji razvoj organizacije
 Menadžment  x  x
 4.2. Izrada strategije za prikupljanje
sredstava
*Razvijanje strategije koja će smanjiti
zavisnost organizacije od jednog izvora
finasiranja, identifikovati nove izvore
finansiranja, prepoznati moguća
partnerstva i potencijalne nove pravce
razvoja (npr. socijalno preduzetništvo)
*Razmena i korišćenja znanja i iskustava sa
međunarodnim partnerima
*Stručnjak za
prikupljanje
sredstava
*Menadžment
*Koordinatori
   x
 4.3. Izrada strategije za odnose sa
javnošću
*Razvijanje strategije koja će omogućiti
bolju vidljivost organizacije, prepoznati
različite kanale komunikacije sa javnošću i
unaprediti vizuelni identitet
*Razmena i korišćenja znanja i iskustava sa
međunarodnim partnerima
*Stručnjak za
odnose sa
javnošću
*Menadžment
*Koordinatori
   x

-------------

Aktuelni Strateški plan Ekumenske humanitarne organizacije za period 2019-2023 preuzmite ovde (pdf, ~90 KB)

FaLang translation system by Faboba

Partneri